Onze verantwoordelijkheid en de toepasselijkheid van dit privacybeleid

Wij hechten veel belang aan de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens en informeren u in dit Privacybeleid hoe wij omgaan met de gegevens die u via de website www.dezwaan.nl of anders (digitaal) aan ons verstrekt. Bij de digitale verwerking van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wanneer het gaat om de verwerking van uw persoonsgegevens, zijn wij de zogeheten ‘verantwoordelijke’ in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit wil zeggen dat wij beslissen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier.
Wij zijn ervoor verantwoordelijk dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG, op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Dit privacybeleid is van toepassing op al onze diensten en overeenkomsten. Door gebruik te maken van onze website of het sluiten van een overeenkomst, geeft u aan ons privacy beleid te accepteren.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Wij gebruiken en verwerken onder meer uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens, bied- en aankoop/verkoopgeschiedenis. We hebben deze gegevens nodig om contact met u op te nemen, om de met u gemaakte afspraken uit te kunnen voeren en na te komen. Deze gegevens kunnen wij ook gebruiken om u informatieve of commerciële berichten te sturen die verbandhouden met onze onderneming. Bezoekt u onze website, dan kunnen wij mogelijk via cookies uw surfgedrag monitoren.

Wat doen we met uw gegevens?

Uitvoeren overeenkomsten

Wij verwerken deze gegevens om de diensten te leveren waarvoor ze zijn bedoeld; aan- en verkoop van goederen en het opnemen in eventuele mailingbestanden, zie hieronder voor meer uitleg. We verstrekken deze gegevens alleen aan anderen, wanneer dat nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst, denk hierbij aan een transport dienst. Wij eisen van deze personen, dat zij zorgvuldig met deze gegevens omgaan en énkel gebruiken voor het doel waarvoor wij deze aan hen beschikbaar stellen.

Nieuwsbrieven

Wij houden onze klanten en zij die daar toestemming voor hebben gegeven, graag op de hoogte en kunnen de persoonsgegevens ook gebruiken voor het versturen van (elektronisch) nieuwsbrieven.

Online diensten

Op onze website kunt u zich registreren voor actuele online deelneming aan onze veilingen (live bieden). Voor deze dienst maken wij gebruik van het software programma van NextLot. Voor het gebruikmaken van deze dienst kunt u zich registeren voor een persoonlijk account (NextLot-account) via de button online bieden.

Inzien, wijzigen & uitschrijven online diensten en afmelden nieuwsbrieven

Uw persoonlijke gegevens geregistreerd bij uw NextLot-account kunnen wij op elk moment op uw verzoek verwijderen. Hierbij dient u er rekening mee te houden dat persoonsgegevens mogelijk voor een bepaalde periode dienen te worden bewaard ten behoeve van reeds afgesloten koopovereenkomst. Verzoeken tot uitschrijving kunnen naar info@dezwaan.nl worden gemaild.

Mocht u geen nieuwsbrieven meer willen ontvangen, dan kunt u zich hiervan op elk gewenst moment uitschrijven door middel van het sturen van een email naar info@dezwaan.nl

Cookies

Onze website kan gebruikmaken van (externe) cookies. U zult (dan) gevraagd worden of u deze wenst te accepteren of kan uw browser zo instellen dat deze cookies automatisch accepteert of weigert. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer kunnen worden geplaatst om ons of derden te helpen te analyseren hoe bezoekers onze site gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar onze eigen servers of die van een derde partij, zoals Google.

Beveiliging persoonsgegevens

Ook wij vinden het belangrijk dat uw gegevens veilig zijn, daarom zorgen wij voor passende technische en organisatorische maatregelen om verlies, misbruik of diefstal van uw persoonsgegevens te voorkomen. De gegevens zijn opgeslagen, beveiligd met een wachtwoord en de personen die ermee werken zijn gebonden aan geheimhouding(sverklaringen).

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking, dit kan echter per situaties verschillen. Wij hanteren daarbij als redelijk uitgangspunt de wettelijke bewaartermijnen.

Uw rechten

U heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij verwerken, het recht om deze gegevens te corrigeren of te (laten) verwijderen. Ook heeft u het recht om ons te verzoeken de digitale gegevens die wij verwerken over te dragen aan een door u kenbaar te maken derde.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen bij ons.
Bij onverhoopte klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens, vernemen wij graag van u en lossen dit met u op. Mochten we er desondanks toch niet samen uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
U kunt uw schriftelijke verzoeken of klachten sturen aan info@dezwaan.nl of ons bereiken via +31 20622 04 47.